Gmina Przemków zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej dla zadania związanego z odwierceniem otworu eksploatacyjnego (studni) dla potrzeb podlewania boiska sportowego w miejscowości Ostaszów (dz. nr 256), gmina Przemków wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
i powykonawczej przyłącza energetycznego”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Informacja o unieważnieniu postępowania