Związek Gmin Zagłębia Miedziowego informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy:
• nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
nie podali rzetelnych informacji, m.in.
• nie uwzględnili wszystkich mieszkających osób w danej nieruchomości.
Trzeba zaznaczyć, że za wywóz odpadów mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płacimy my wszyscy.

Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywa się na podstawie danych zgromadzonych przez tut. Biuro oraz podatkowych danych z gmin należących do Związku. Sprawdzana jest zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną liczbą mieszkańców zamieszkujących na danej posesji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, wzywa się mieszkańców do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości (do lat pięciu).

Apelujemy również o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze stawkami 35 zł od osoby/m-c oraz 105 zł od gospodarstwa domowego/m-c dla gospodarstw 3 i więcej osób), do czego zobowiązują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. DEKLARACJA o wysokości opłaty do pobrania w biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, urzędach gmin należących do Związku oraz na stronie www.zgzm.pl.

Należy bowiem wiedzieć, że w przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące konsekwencje:

W myśl art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”
W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 262 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

Postawa prawna:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):
• Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
• Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
• Art. 6o ust. 1 – W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.):
• Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania podatkowego nie stawiła się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności może zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.
• Uchwała Nr XXI/92/21 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/20 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.