Trwa badanie ankietowe cen towarów i usług konsumpcyjnych, środków produkcji rolniczej oraz cen towarów i usług związanych z nabywaniem mieszkań i domów realizowane przez GUS i urzędy statystyczne.

Ankieterzy notują ceny bezpośrednie w punktach sprzedaży detalicznej, w przypadku punktów usługowych notowań można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową. Notuje się ceny płacone przez konsumentów za towary i usługi w wybranych punktach sprzedaży oraz informacje dodatkowe o sprzedawanych produktach (np. surowiec, jednostka miary, zakres usługi).
Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji. Danymi źródłowymi w badaniu, na podstawie których obliczany jest jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – przyjmowany jako miara inflacji, są dane o cenach m.in. zbierane z punktów sprzedaży detalicznej oraz wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych.

Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, danego przekroju terytorialnego (województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dane zebrane w badaniach ankietowych objęte są tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:
– pod adresem: Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych BADANIA CEN Badania ankietowe (stat.gov.pl)

– Na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ulotka Badanie cen detalicznych_nowa