Urząd Miejski w Przemkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miejski w Przemkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Frąckowiak
 • E-mail: sekretarz@przemkow.pl
 • Telefon: +48 768319484

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Przemkowie
 • Adres: ul. Plac Wolności 25, 59-170
 • E-mail: p.info@przemkow.pl
 • Telefon: +48 768319210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna

Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada jedno wejście, znajdujące się powyżej poziomu chodnika. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku ulokowane są kasa oraz biura, w których obsługa interesanta jest najczęstsza. W pozostałych sprawach, pracownicy z biur z wyższych kondygnacji schodzą do petentów.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do parteru budynku. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Szerokość korytarzy parteru umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

W odległości ok. 60 m od budynku UM znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych (po przeciwnej stronie ulicy przy budynku ul. Plac Wolności 7).

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.