Środki finansowe przyznane Gminie Przemków
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

L.p. Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie. 685 593,87 zł
2. Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka. 1 800 000,00 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie. 1 200 000,00 zł
4. Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie. 1 099 001,13 zł
5. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie. 450 000,00 zł
6. Modernizacja sieci wodociągowej w Przemkowie. 900 000,00 zł
  1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie

           Całkowita wartość zadania: 963 449,37 złotych brutto

           Wartość dofinansowania: 685 593,87 złotych brutto

3 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego  w Przemkowie”, na które Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz, ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Całkowita wartość zadania wyniosła 963 449,37 złotych  brutto, z czego 685 593,87 złotych  brutto zostało pokryte ze środków RFIL.

W ramach realizacji inwestycji powstała nowa nawierzchnia chodnika i ulicy Brzozowej, nowa nawierzchnia ciągów pieszych na terenie cmentarza, nowa stolarka otworowa i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej, nowe pola grzebalne oraz wykonany został nowy odcinek instalacji wodociągowej na terenie cmentarza.

 

2. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”

Całkowita szacowna wartość inwestycji: 6 594 254,63 złotych brutto

Wartość dofinansowania:  1 800 000,00 złotych brutto

 

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdon Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania:   3 388 372,51 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   1 200 000,00 złotych  brutto

 

4. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”

Całkowita wartość zadania:1 099 001,13 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   1 099 001,13 złotych  brutto

20 lipca br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”. Zadanie zostanie w 100 %  sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe”WITEK”, Małgorzata Jurkowska,  ul. Oriona 13/19, 67-200 Głogów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 099 001,13 złotych brutto.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi ul. Topolowej o łącznej długości ponad 276 mb. Wcześniej była to droga o nawierzchni gruntowej z jednostronnym chodnikiem ze starych betonowych płytek chodnikowych. Po przebudowie jest to ulica ze zjazdami do posesji o szerokości 6m, wyposażona w obustronny chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach zadania przebudowana została także infrastruktura podziemna. Przebudowana została  istniejąca sieć oświetlenia ulicznego po nowej trasie wraz nową lokalizacją słupów. Wykonany został demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami. Rozbudowana została kanalizacja deszczowa. Przedmiot zamówienia objął także przyłączenie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej z terenu posesji wzdłuż ul. Topolowej do przebudowanej sieci sanitarnej i burzowej.

 

5. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania:  590 000,00 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   450 000,00 złotych  brutto

6. „Modernizacja sieci wodociągowej w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania: 1 115 431,65 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   900 000,00 złotych  brutto

 

29 czerwca 2023 r. w Przemkowskim Magistracie podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Przemkowie”

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Bodex”.

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja sieci wodociągowej w Przemkowie na terenie osiedla Głogowskiego poprzez wymianę wodociągu azbestowo-cementowego na wodociąg zgodny z obecnie obowiązującymi normami. Dodatkowo zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zostaną wykonane nowe przepięcia istniejących przyłączy domowych oraz powstaną nowe hydranty. Realizacja zadania wpłynie na wzrost poziomu życia mieszkańców naszej Gminy a to za sprawą poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia dzięki ograniczeniu dostępu do zanieczyszczonych przez azbest źródeł zaopatrzenia w wodę. Ponadto, dzięki wykonaniu hydrantów osiedle domów jednorodzinnych będzie bezpieczniejsze pod względem wytycznych w zakresie ochrony przeciw pożarowej.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu, które Gmina uzyskała ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji wyniesie 1 115 431,65 zł z czego 900 000,00 zł to środki pozyskane w ramach rządowego wsparcia.