Środki finansowe przyznane Gminie Przemków
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie

           Całkowita wartość zadania: 963 449,37 złotych brutto

           Wartość dofinansowania: 685 593,87 złotych brutto

3 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego  w Przemkowie”, na które Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz, ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Całkowita wartość zadania wynosi 963 449,37 złotych  brutto, z czego 685 593,87 złotych  brutto zostanie pokryte ze środków RFIL.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowa nawierzchnia chodnika i ulicy Brzozowej, nowa nawierzchnia ciągów pieszych na terenie cmentarza, nowa stolarka otworowa i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej, nowe pola grzebalne oraz wykonany zostanie nowy odcinek instalacji wodociągowej na terenie cmentarza.

 

2. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”

Całkowita szacowna wartość inwestycji: 6 594 254,63 złotych brutto

Wartość dofinansowania:  1 800 000,00 złotych brutto

 

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdon Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania:   3 388 372,51 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   1 200 000,00 złotych  brutto

 

4. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”

Całkowita wartość zadania:1 099 001,13 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   1 099 001,13 złotych  brutto

20 lipca br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”. Zadanie zostanie w 100 %  sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe”WITEK”, Małgorzata Jurkowska,  ul. Oriona 13/19, 67-200 Głogów. Całkowita wartość inwestycji wynosi1 099 001,13 złotych brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Topolowej o łącznej długości ponad 276 mb. W chwili obecnej jest to droga o nawierzchni gruntowej z jednostronnym chodnikiem ze starych betonowych płytek chodnikowych. Po przebudowie będzie to ulica ze zjazdami do posesji o szerokości 6m, wyposażona w obustronny chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach zadania planowana jest także przebudowa infrastruktury podziemnej. Przebudowana zostanie  istniejąca sieć oświetlenia ulicznego po nowej trasie wraz nową lokalizacją słupów. Wykonany zostanie demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Przedmiot zamówienia obejmuje także przyłączenie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej z terenu posesji wzdłuż ul. Topolowej do przebudowanej sieci sanitarnej i burzowej.

 

5. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania:  590 000,00 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   450 000,00 złotych  brutto

6. „Modernizacja sieci wodociągowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie”

Całkowita szacowana wartość zadania: 1 387 132,72 złotych  brutto

Wartość dofinansowania:   900 000,00 złotych  brutto