Podatki i opłaty lokalne


Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały Uchwałą Nr LXII/338/23 Rady Miejskiej
w Przemkowie z dnia
21 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
i zwolnień od tego podatku.

Link do uchwały z BIP

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego wynosi:

– od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 224,08od 1 ha przeliczeniowego,

od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego –  448,15od 1 ha fizycznego.

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003r. gmina Przemków została przeniesiona do II-ego okręgu podatkowego.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynosi 72,03 / 1 ha fizyczny lasu.

WAŻNE

Informujemy, iż nadal nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy, określonych na dzień
1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (tj/ do kwoty 9,80 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:

I rata – 15 marca,

II rata – 15 maja,

III rata – 15 września,

IV rata – 15 listopada.

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca .

Wpłaty podatków można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, u sołtysa oraz przelewem na konta bankowego: 40 1610 0048 2000 0500 0101 0016.

Obowiązek zgłaszania zaistniałych zmian

Przypomina się, iż podatnik ma obowiązek poinformowania organ podatkowy o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. Okoliczności powodujące konieczność zgłoszenia zmian, to:

1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,

2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,

3. zmiana klasyfikacji gruntów,

4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu – jeżeli powoduje przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę,

5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,

6. budowa budynków gospodarczych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,

7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

 

Formularze podatkowe

Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Dotyczące obowiązku podatkowego powstałego do 30 czerwca 2019 r.

Dotyczące obowiązku podatkowego powstałego po 1 lipca 2019 r. obowiązują formularze ustanowione przez Ministra Finansów.