ZARZĄDZENIE NR 183/18 Burmistrza Przemkowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego


Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) ustalam

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie określa:

1) zadania Urzędu Miejskiego w Przemkowie;

2) jego wewnętrzną strukturę;

3) zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przemkowie;

4) decentralizację kompetencji Burmistrza oraz zakresy działania i uprawnienia, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników referatów Urzędu,

5) zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemkowie – załącznik Nr 1;

6) schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie – załącznik Nr 2 do regulaminu;

7) wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków– załącznik Nr 3 do Regulaminu;

8) zasady postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych reguluje Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie stanowiący załącznik Nr 4 do Regulaminu.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemkowie,

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemkowie,

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Przemkowa,

4) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Przemków

5) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Przemków – Głównego Księgowego Budżetu,

6) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika referatu, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, zastępcę kierownika referatu, oraz odpowiednio osobę zajmującą samodzielne stanowisko pracy,

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemkowie,

8) komórkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć strukturę organizacyjną wymienioną w Rozdziale 3,

9) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3 do Regulaminu.

§ 3.

1. Urząd jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Burmistrza jako organu administracji publicznej oraz organu wykonawczego Gminy Przemków, działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

3. Pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników jest Urząd.

4. Siedziba Urzędu mieści się w Przemkowie przy ul. Plac Wolności 25 .

Rozdział 2. Zadania Urzędu

§ 4. Urząd realizuje zadania:

1) własne wynikające z ustaw, statutu Gminy Przemków i Uchwał Rady Miejskiej w Przemkowie;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw;

3) przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej;

4) powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. W do zadań Urzędu należy szczególności :

1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej;

2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;

3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków;

4) przygotowanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonania;

5) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6) prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych;

7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania korespondencji, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw;

8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy.

Rozdział 3. Organizacja Urzędu

§ 6. Urząd podzielony jest na komórki organizacyjne – referaty oraz samodzielne stanowiska, które przy znakowaniu akt posługują się następującymi symbolami:

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – ORG;

2) Referat Finansowy – Fin;

3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – GPI;

4) Referat Usług Wspólnych – RUN;

5) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ORG;

6) Samodzielne Stanowisko Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg – ON.

§ 7.

1. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy w referatach określają zakresy czynności zatwierdzone przez Burmistrza na wniosek kierownika referatu.

2. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia określa Burmistrz.

3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy.

4. Urząd dla realizacji określonych zadań może zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło, również z własnymi pracownikami.

5. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze do realizacji projektów, przedsięwzięć i zadań. Skład osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Burmistrz w dokumencie o ich powołaniu o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.

Rozdział 4. Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 8. Urząd działa w oparciu o zasady:

1) praworządności;

2) służebności wobec społeczności lokalnej;

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;

4) jednoosobowego kierownictwa;

5) kontroli wewnętrznej;

6) podziału kompetencji;

7) wzajemnego współdziałania;

8) racjonalnego doboru kadry kierowniczej.

§ 9.

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

§ 10.

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.

2. Urzędem kieruje Burmistrz i wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań. W razie nieobecności Burmistrza Urzędem kieruje Zastępca Burmistrza lub Sekretarz.

3. Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

4. W razie nieobecności kierownika referatu Urzędu jego obowiązki organizacyjne przejmują osoby zaproponowane przez kierownika referatu i zaakceptowane przez Burmistrza. Zastępstwa ustalane są w zakresach czynności pracowników lub niniejszym regulaminie.

5. Decyzję o zatrudnieniu kandydata na określone stanowisko pracy w Urzędzie podejmuje Burmistrz.

6. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Gminy Burmistrz może powołać zarządzeniem pełnomocnika działającego w jego imieniu.

7. Powołanie Pełnomocnika w trybie określonym w ust. 6 nie wymaga zmiany Regulaminu

Rozdział 5. Decentralizacja kompetencji Burmistrza oraz zakresy działania i uprawnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.

§ 11. Burmistrz realizuje swoje zadania, uprawnienia i obowiązki poprzez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Urzędu oraz inne upoważnione osoby poza:

1) kierowaniem bieżącymi sprawami Gminy Przemków i reprezentowaniem jej na zewnątrz;

2) koordynowaniem działalności jednostek organizacyjnych oraz rozstrzyganiem sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;

3) składaniem Radzie okresowych sprawozdań ze swojej działalności;

4) upoważnianiem pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5) zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) udzielaniem pełnomocnictw procesowych;

7) sprawami zastrzeżonymi pisemnie przez Burmistrza do jego wyłącznej kompetencji.

§ 12. Do zadań i uprawnień Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

2. Wykonywanie obowiązków Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zamówieniach, których stroną jest Urząd.

3. Nadzorowanie: Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

4. Zatwierdzanie dokumentów księgowych i sprawozdań.

5. Pełnienie funkcji kierownika Urzędu w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza.

6. Prowadzenie wszystkich spraw Gminy Przemków i Urzędu poza sprawami o których mowa w § 11 pkt 5 – 7 w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza.

7. Wydawanie Zarządzeń Burmistrza w zakresie działalności nadzorowanych referatów i jednostek.

8. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

§ 13. Do zadań i uprawnień Sekretarza należy:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w szczególności:

1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w celu wykonania ustaw i uchwał Rady;

2) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

3) koordynowanie przygotowywania materiałów na sesje Rady oraz nadzorowanie realizacji uchwał rady gminy;

4) nadzorowanie zabezpieczenia majątku i obiektu Urzędu.

2. Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności:

1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;

3) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;

4) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

4. Nadzorowanie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

5. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

6. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

7. Koordynowanie spraw związanych z wyborami i spisami.

8. Wykonywanie funkcji Kierownika Referatu Organizacyjnego.

9. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza:

1) pełnienie funkcji kierownika Urzędu;

2) zatwierdzanie dokumentów księgowych i sprawozdań;

3) prowadzenie wszystkich spraw Gminy Przemków i Urzędu poza sprawami o których mowa w § 11 pkt 5 – 7 w czasie usprawiedliwionej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

10. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

§ 14. Do zadań i uprawnień Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opracowywania i wykonywania budżetu gminy;

2) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, przygotowywanie projektów zmian budżetu;

3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

4) opracowywanie Wieloletnich Prognoz Finansowych;

5) ocena pod względem finansowym wniosków o dotacje z budżetu Gminy;

6) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zasad udzielania dotacji podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy;

7) opracowywanie projektów uchwał podatkowych;

8) opracowywanie analiz zdolności kredytowej budżetu Gminy Przemków;

9) opracowywanie okresowych analiz, sprawozdań oraz bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;

10) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

11) nadzór nad realizacją budżetu;

12) współpraca z bankami, instytucjami finansowymi;

13) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;

14) opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;

15) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie działalności Referatu Finansowego;

16) opracowywanie części finansowej wniosków o dofinansowanie zadań własnych Gminy Przemków;

17) kontrasygnowanie czynności cywilno-prawnych powodujących skutki finansowe dla budżetu gminy;

18) wykonywanie funkcji Kierownika Referatu Finansowego;

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 15. Do zakresu zadań i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

1) kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych Urzędu;

2) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do komórek organizacyjnych;

3) kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskiem w ich sprawie (nagrody, awanse, kary);

4) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników;

5) przygotowywanie i przekazywanie do publikacji informacji z zakresu działalności referatu, co do których istnieje obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bhp i p. poż.;

7) dbałość o powierzone mienie Urzędu;

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz aktów własnych Urzędu;

9) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresów działania komórek;

10) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych działań i spraw;

11) współdziałanie z innymi komórkami Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organami administracji i organizacjami społecznymi;

12) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie działalności referatu;

13) przygotowanie materiałów do konstrukcji budżetu Gminy Przemków;

14) udzielanie informacji publicznych w zakresie działalności referatu;

15) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów, w trybie przewidzianym procedurą;

16) na polecenie Burmistrza wykonywanie innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania;

17) zapewnienie pomocy Inspektorowi Danych Osobowych w realizacji jego obowiązków;

18) do zakresu zadań i uprawnień Kierownika Referatu Usług Wspólnych należy również:

a) pełnienie obowiązków głównego księgowego obsługiwanych jednostek,

b) pełnienie obowiązków zastępcy Kierownika Referatu Finansowego pod nieobecność Skarbnika,

c) pełnienie obowiązków zastępcy Skarbnika w granicach udzielonego przez Skarbnika upoważnienia.

§ 16.

1. Inspektor Ochrony Danych w realizacji swoich obowiązków podlega wyłącznie Burmistrzowi.

2. Inspektor Ochrony Danych może wydawać pracownikom Urzędu pisemnie wiążące polecenia służbowe w sprawach dotyczących ochrony danych.

3. Inspektor Ochrony Danych ma dostęp do wszelkich dokumentów wpływających do urzędu i w nim tworzonych.”;

§ 17. Obowiązki i uprawnienia Urzędu jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu.

Rozdział 6. Akty prawne Burmistrza

§ 18. Burmistrz wydaje:

1. Zarządzenia Burmistrza – jako organ administracji publicznej na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych.

2. Zarządzenia Kierownika Urzędu – jako kierownik jednostki na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych oraz porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.

§ 19.

1. Zarządzenia powinny zawierać:

1) oznaczenie, nr kolejny w danym roku kalendarzowym;

2) datę wydania: dzień, miesiąc (słownie), rok;

3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej;

4) wskazanie podstawy prawnej;

5) treść regulowanych zagadnień;

6) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie z ewentualnymi wskazaniami przepisów lub aktów ulegających uchyleniu.

2. Zarządzenia powinny również zawierać w zależności od charakteru aktu wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i termin realizacji zarządzenia.

§ 20.

1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne.

2. Projekty Zarządzeń Burmistrza w szczególnie złożonych sprawach przed skierowaniem do podpisu należy uzgodnić z radcą prawnym w pod względem formalno-prawnym.

3. Opiniowaniem projektów uchwał Rady zajmuje się Referat Organizacyjny.

§ 21. Zarządzenia Burmistrza oraz Kierownika Urzędu wydają również w zakresie nadzorowanego zakresu działaności Zastępca Burmistrza i Sekretarz.

Rozdział 7. Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu.

§ 22.

1. Umowy lub inne dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe podpisuje Burmistrz lub inne osoby posiadające jego upoważnienie.

2. Umowy lub inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Do wyłącznego podpisu Burmistrza zastrzega się następujące pisma i dokumenty:

1) związane ze współpracą zagraniczną;

2) zawierające wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych;

3) umowy o pracę, akty powołania i odwołania, wypowiedzenia umów o pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

4) listy gratulacyjne;

5) upoważnienia do działania w imieniu Burmistrza jako organu administracji publicznej.

6) decyzje o prolongacie lub umorzeniu gminnych należności;

7) inne dokumenty zastrzeżone do podpisu Burmistrza podczas rozdzielania korespondencji wpływającej do Urzędu.

4. Kierownicy referatów podpisują dokumenty w sprawach należących do zakresu działania referatów którymi kierują, jeśli nie zastrzeżono ich do podpisu przez Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza. Pozostali pracownicy Urzędu podpisują dokumenty w ramach z udzielonych przez Burmistrza upoważnień.

5. Dokumenty przedkładane do podpisu Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza przekazuje kierownik referatu, który przygotował dokument. Kierownik referatu odpowiada za prawidłowe przygotowanie przedkładanego do podpisu dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.

6. W przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej dokumenty do podpisu przez Burmistrza, lub Zastępcy Burmistrza przedkłada pracownik, który przygotował dokument.

7. Dokumenty na nośniku papierowym spraw prowadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją przedkładane do podpisu Burmistrzowi lub Zastęcy Burmistrza podpisywane są uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika referatu w którym wytworzono dokument, a w przypadku jego nieobecności przez pracownika sporządzającego przedkładany dokument. Powyższy obowiązek nie dotyczy dokumentów, których podpisane wersje na nośniku papierowym przechowywane są składach chronologicznych urzędu.”

8. Dokumenty spraw prowadzonych poza systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją przedkłada się do zatwierdzenia w formie dokumentu elektronicznego oraz dodatkowo w formie dokumentu papierowego z podpisem osoby, która sporządziła dokument. Dokumenty przedkładane do podpisu Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza podpisuje również właściwy kierownik referatu. Egzemplarz papierowy dokumentu z podpisem pracownika lub/i kierownika referatu przygotowującego dokument pozostawia się w aktach Urzędu.

9. Zasady opisywania i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych.

Rozdział 8. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 23.

1. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

1) Rada – w sprawach dotyczących Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

2) Burmistrz – w sprawach dotyczących zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd lub jednostki podległe.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Burmistrz lub jego Zastępca

§ 24. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Burmistrza we wtorki od godz. 1300 do 1600.

§ 25.

1. O tym, czy pismo otrzymane przez Urząd jest skargą czy wnioskiem określa Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz kierując się obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

3. Po zarejestrowaniu skargi (wniosku) przekazuje się je do wyjaśnienia właściwym komórkom lub jednostkom. Po uzyskaniu informacji i wyjaśnień Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przedstawia Burmistrzowi ostateczny projekt odpowiedzi.

4. Obsługę organizacyjną przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

5. Jeżeli skarga dotyczy spraw prowadzonych przez kilka komórek Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz wyznacza jednostkę koordynującą załatwienie sprawy.

Rozdział 9. Organizacja działalności kontrolnej.

§ 26.

1. System kontroli obejmuje:

1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne gminy,

2) kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną), której podlegają komórki organizacyjne Urzędu.

2. Stosuje się zasadę łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla jednostki kontrolowanej.

3. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza, które rejestruje Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

4. Szczegółowy tryb kontroli określa instrukcja wydana zarządzeniem Burmistrza.

Rozdział 10. Zasady udzielania informacji dziennikarzom.

§ 27.

1. Informacji o działalności Urzędu mediom udzielają:

1) Burmistrz; Zastępca Burmistrza,

2) osoby wskazane przez Burmistrza.

2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie prawo prasowe.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 28.

2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 29. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 178/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemkowie

§ 30. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ – Jerzy Szczupak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/18 Burmistrza Przemkowa z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemkowie


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/18 Burmistrza Przemkowa z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków

1. Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

2. Gminne jednostki budżetowe:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, l. Powstańców Styczniowych 7;
 2. Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Słoneczna 23;
 3. Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Szkolna 6;
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 6B;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego, ul. Rybna 3;
 6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej;
 7. Zespół Szkół w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3;
 8. Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Głogowska 17;

3. Zakłady budżetowe – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Dworcowa 7.

4. Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Przemków:

 1. Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Plac Wolności 25;
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Dworcowa 7;
 3. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K.B Kominka 7, Polkowice;
 4. Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastiku DolPlast Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 25,
 5. Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o u. Kotlarska 4, Wrocław

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 183/18 Burmistrza Przemkowa z dnia 31 grudnia 2018 r.

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie

§ 1.

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 r., , poz. 1202 ze zm.).

3. Pracownicy Urzędu traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.

4. Normy niniejszego kodeksu naruszają pracownicy Urzędu, którzy w skutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§ 2.

1. Pracownicy Urzędu pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

2. W szczególności pracownicy Urzędu powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

 • praworządności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • obiektywizmu,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • jawności,
 • dbałości o dobre imię urzędu i pracowników urzędu,
 • godnego zachowania w miejscu pracy i poza min,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami

§ 3.

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników Urzędu poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczkują od pracowników urzędu wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Pracownicy Urzędu pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnieni oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

§ 4.

2. Pracownicy urzędu nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach i opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Pracownicy urzędu nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

4. Pracownicy urzędu nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

5. Pracownicy urzędu nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

6. Pracownicy urzędu nie angażują się w działalność o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

7. Pracownicy urzędu pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych oraz osobistych ( w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu ) nie działają w prywatnym interesie osób jeśli jest to sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej.

§ 5.

1. Pracownicy urzędu nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść publicznego.

2. Pracownicy urzędu korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.

3. Pracownicy urzędu nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

§ 6.

1. Pracownicy urzędu wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§ 7.

1. Pracownicy Urzędu ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazać należytą staranność i gospodarność.

2. Pracownicy Urzędu ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

3. Pracownicy Urzędu zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji odpowiednim organom.

§ 8.

1. Pracownicy Urzędu udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.

2. Pracownicy Urzędu nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych, zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu zatrudnienia.

§ 9.

1. Pracownicy Urzędu są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

2. Pracownicy Urzędu rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a Urząd stwarza im po temu możliwości.

3. Pracownicy Urzędu są lojalni wobec Urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.

4. Pracownicy Urzędu udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działania.

§ 10.

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy Urzędu zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy Urzędu dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

3. Pracownicy Urzędu nie podejmują działań noszących cechy mobbingu wobec współpracowników oraz przeciwdziałają jego stosowaniu przez inne osoby.

§ 11. Art. 11 Pracownicy Urzędu za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

§ 12. Pracownicy Urzędu zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.