UCHWAŁA NR XLVIII/230/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Przemków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala Statut Gminy Przemków:

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1) ustrój Gminy Przemków,

2) zasady: dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy oraz korzystania z nich,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,

4) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej,

5) zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji,

6) zasady działania klubów radnych Rady Miejskiej w Przemkowie,

7) zasady uczestniczenia przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach Rady Gminy,

8) uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przemków,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemkowie,

3) Organie Gminy- należy przez to rozumieć Burmistrza albo Radę,

4) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Przemkowie,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Przemkowa,

6) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie,

7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Przemków,

8) Urzędzie – Urząd Miejski w Przemkowie,

9) ustawie – ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

DZIAŁ II. Ustrój Gminy

§ 3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Przemków.

§ 4. W Gminie wydzielone się jednostki pomocnicze – sołectwa:

 1. Jakubowo Lubińskie obejmujące przysiółek Węgielin,
 2. Jędrzychówek obejmujące przysiółek Łąkociny,
 3. Karpie,
 4. Krępa,
 5. Łężce,
 6. Ostaszów,
 7. Piotrowice,
 8. Szklarki,
 9. Wilkocin,
 10. Wysoka.

§ 5. Herbem Gminy jest biały zamek z pięcioma obronnymi wieżami i bramą wjazdową na błękitnym polu. Na murach w podstawie herbu umieszczona jest żółta tarcza z czerwonym jeleniem. Wzór herbu określa załącznik nr 1 do Statutu.

DZIAŁ III. Zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy oraz korzystania z nich.

§ 6. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich podpisaniu.

§ 7.

1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji Rady oraz Burmistrza udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

2. Dokumenty, które z przyczyn technicznych nie mogą być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy udostępniane są na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

DZIAŁ IV. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 8. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

§ 9.

1. Rada powołuje następujące stałe komisje Rady:

 1. Rewizyjną,
 2. Skarg Wniosków i Petycji
 3. Spraw Społecznych,
 4. Rozwoju Gospodarczego.

2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 10. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 11. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,
 2. przewodniczy obradom,
 3. sprawuje policję sesyjną,
 4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 6. podpisuje uchwały Rady,
 7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 8. koordynuje prace komisji Rady.

Rozdział 2. Sesje Rady

§ 12.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawach.

2. Przedmiotem uchwał Rady mogą być również:

 1. postanowienia proceduralne,
 2. deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 3. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 4. apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 5. opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

Rozdział 3. Przygotowanie sesji

§ 13.

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1. ustalenie porządku obrad,
 2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
 3. zapewnienie udostępnienia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji w której porządku obrad znajdują się uchwały w sprawie uchwaleniu budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu powiadamia się radnych najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób.

6. W przypadku zwoływania sesji na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem obrad w skuteczny sposób.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 14.

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zapraszanych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady zapraszani są kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

Rozdział 4. Przebieg sesji

§ 15. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 16. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 17.

1. Sesja odbywa się na posiedzeniach Rady.

2. Przewodniczący może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Przewodniczący, może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§ 18. Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 19.

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie jest zobowiązany do przerwania obrad, gdy liczba radnych obecnych na miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 20.

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 21.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Przemkowie”.

2. Możliwość otwarcia sesji i prowadzenia prawomocnych obrad stwierdza Przewodniczący Rady na podstawie liczby radnych obecnych na sali posiedzeń.

§ 22. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 23. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 1. rozpatrzenie projektów uchwał,
 2. wolne wnioski i informacje.

§ 24. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 25.

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom.

6. Przewodniczący Rady, za zgodą Rady, może udzielić głosu innym osobom, które znajdują się na sali posiedzeń.

§ 26.

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 27. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 28.

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 1. stwierdzenia kworum,
 2. zmiany porządku obrad,
 3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 6. zarządzenia przerwy,
 7. odesłania projektu uchwały do komisji,
 8. przeliczenia głosów,
 9. przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 29.

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 30.

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.

2. Zamknięcie dyskusji może również nastąpić po przegłosowaniu wniosku o zamknięcie dyskusji.

3. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach w szczególności w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie, zapoznania się Rady ze zmienionym projektem uchwały.

4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

5. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 31.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Przemkowie”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 32.

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 33. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 34.

1. Protokół z sesji zawiera w szczególności:

 1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 3. ustalony porządek obrad,
 4. zarządzone przerwy w posiedzeniu,
 5. odnotowania opuszczenia lub przybycie na salę obrad radnych,
 6. treść zgłoszonych wniosków formalnych,
 7. treść zgłoszonych poprawek do uchwał,
 8. w przypadku głosowań tajnych wyniki głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
 9. w przypadku głosowań jawnych wyniki głosowania umożliwiające określenie kto z radnych głosował „za”, „przeciw” lub wstrzymał się od głosu,
 10. podpis Przewodniczącego obrad oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.

§ 35.

1. Protokół sporządza się niezwłocznie po zamknięciu obrad.

2. Protokół z sesji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jego podpisaniu przez Przewodniczącego.

§ 36.

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę obecności zaproszonych gości oraz imienne listy głosowań jawnych.

2. Przewodniczący Rady podpisuje i przekazuje Burmistrzowi uchwały oraz protokół z sesji najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.

Rozdział 5. Uchwały

§ 37.

1. Uchwały są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych, które odnotowuje się tylko w protokole sesji.

§ 38.

1. Inicjatywę uchwałodawczą poza podmiotami uprawnionymi ustawą posiada każdy z radnych.

2. Projekt uchwały sporządza się formie dokumentu, który zawiera:

 1. tytuł uchwały,
 2. podstawę prawną,
 3. postanowienia merytoryczne,
 4. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
 5. uzasadnienie opisujące cel i potrzebę podjęcia uchwały, a w przypadku uchwał generujących wydatki z budżetu gminy określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały.

3. Uchwały przygotowane niezgodnie z ust. 2 nie mogą być wprowadzone do porządku obrad. Przepisu nie stosuje się do uchwał zgłoszonych w trybie art. 20 ust. 6 oraz art. 41a ustawy.

§ 39. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 40.

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 41.

1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Rozdział 6. Procedura głosowania

§ 42. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 43.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz użycie elektronicznego systemu rejestracji wyników głosowania z zastrzeżeniem ust.3.

2. W przypadku rozbieżności wyniku głosowania ustalonego za pomocą elektronicznego systemu rejestracji wyników oraz ze zliczenia osób podnoszących ręce dokonuje się powtórnego głosowania.

3. W przypadku braku możliwości użycia elektronicznego systemu rejestracji wyników głosowania, głosowanie jawne odbywa się w następujący sposób. Radni po wywołaniu przez Przewodniczącego wstają i wypowiadają się za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, przeciw uchwale, kandydaturze lub wnioskowi, lub wstrzymują się od głosu. Wynik głosowania z odnotowaniem indywidualnych stanowisk głosujących zostaje utrwalony na imiennej liście głosowań. Listę głosowania po ogłoszeniu wyników podpisuje Przewodniczący.

4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 44.

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje wynik głosowania.

§ 45.

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 46.

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 47.

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 48.

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 7. Radni

§ 49.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 50. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 51.

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z im stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 52.

1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

DZIAŁ V. Zasady i tryb działania Komisji Rady

Rozdział 1. Organizacja Komisji

§ 53. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

§ 54.

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 55.

1. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i określić przedmiot jej działania.

§ 56. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

Rozdział 2. Posiedzenia Komisji

§ 57.

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w skuteczny sposób.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2. mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny umotywowany wniosek:

 1. Przewodniczącego Rady,
 2. nie mniej niż 3 radnych,
 3. nie mniej niż 2 członków danej Komisji.

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenia:

 1. radnych nie będących członkami Komisji,
 2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

§ 58.

1. Uchwały i wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania, głos Przewodniczącego Komisji liczy się podwójnie.

§ 59.

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Warunkiem ważności wspólnego posiedzenia jest kworum każdej Komisji oddzielnie.

3. Na początku wspólnego posiedzenia w głosowaniu jawnym wybierany jest przewodniczący posiedzenia spośród Przewodniczących poszczególnych Komisji.

4. Głosowanie na posiedzeniu wspólnym przeprowadza się odrębnie w poszczególnych Komisjach. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący danej Komisji.

§ 60. Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz.

§ 61.

1. Komisje mogą korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia z Gminy, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminy do zawarcia stosownej umowy.

§ 62. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 63. Przewodniczący komisji stałych przedstawiają na sesji Rady w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie z działalności w roku poprzednim.

DZIAŁ VI. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Rozdział 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 64.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 1.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 65. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 66.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

Rozdział 2. Zasady kontroli

§ 67.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 1. legalności,
 2. gospodarności,
 3. rzetelności,
 4. celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 68. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 69. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 70.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 71.

1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 – 3 wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 72.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 67 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Rozdział 3. Tryb kontroli

§ 73.

1. Kontroli kompleksowych dokonuje w imieniu Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

§ 74.

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 75.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§ 76. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Rozdział 4. Protokoły kontroli

§ 77.

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 7. datę i miejsce podpisania protokołu,
 8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 78.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników, treści protokołu.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 79. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Rozdział 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 80.

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

 1. terminy odbywania posiedzeń,
 2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 81. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej powinno zawierać:

 1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
 4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
 5. ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 82. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

DZIAŁ VII. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji

§ 83.

1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 1.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 84. Komisja Skarg Wniosków i Petycji bada zasadność skarg i wniosków, dla których zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym jest Rada. Komisja przygotowuje projekt uchwały dla Rady w sprawie odpowiedzi na skargę lub wniosek wraz uzasadnieniem.

§ 85. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w stosunku do petycji w rozumieniu ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. kierowanych do Rady:

1. Przesyła petycje do podmiotu właściwego.

2. Zwraca się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana w razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w art 5ust. 2 ustawy o petycjach.

3. Wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona jeśli petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2.

4. Komisja może upoważnić pracownika Urzędu do realizacji zadań opisanych w ust. 1-3

5. Decyduje o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia w przypadku braku spełniania wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach.

6. Przygotowuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji kierowanych do Rady.

DZIAŁ VIII. Zasady działania klubów radnych

§ 86. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§ 87.

1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

2. W zgłoszeniu podaje się:

 1. nazwę klubu,
 2. listę członków,
 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 88.

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 89.

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

§ 90. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 91.

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 92. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

DZIAŁ IX. Tryb pracy Burmistrza

§ 93. Burmistrz wykonuje:

 1. uchwały Rady,
 2. jemu przypisane zadania i kompetencje,
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,
 4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 94. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady osobiście lub wyznacza osobę, która go zastępuje.

DZIAŁ X. Zasady uczestniczenia Sołtysów w pracach Rady oraz uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

§ 95.

1. Sołtysów sołectw gminy Przemków informuje się o posiedzeniach komisji Rady, na których omawiane są sprawy ich sołectwa.

2. Sołtysi mogą zabierać głos podczas posiedzeń komisji Rady na takich samych zasadach jak radni.

§ 96.

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

§ 97.

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

DZIAŁ XI. Przepisy wprowadzające

§ 98. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie:

 1. Nr VI/27/03 z dnia 21 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków,
 2. Nr VII/38/03 z dnia 21 marca 2003 zmieniająca uchwałę Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków,
 3. Nr XXX/2013/09 z dnia 31 marca 2009 zmieniająca uchwałę Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemków,
 4. Nr XXXIII/200/05 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady badania zasadności skarg, które wpływają do Rady w trybie art. 229 pkt. 3 Kpa.

§ 99. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następujących po kadencji Rady w której podjęto niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Matuszak