Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 czerwca 2022 r., radni udzielili wotum zaufania oraz zagłosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Na sesji obecnych było 14 radnych.

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Jerzy Szczupak przedstawił raport o stanie Gminy Przemków za 2021 rok, który podsumowuje działalność burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie realizacji programów, strategii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy, bezpieczeństwa i porządku. Po przedstawieniu przez burmistrza raportu rozpoczęła się debata na jego temat, a w dalszej kolejności radni udzielili Burmistrzowi Przemkowa wotum zaufania. Za uchwałą głosowało 14 radnych.

Realizując kolejny punkt porządku sesji odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., informacje o stanie mienia komunalnego, przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez burmistrza Jerzego Szczupaka sprawozdania, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej. Jak wskazał Przewodniczący Rady Miejskiej, podkreślenia wymaga fakt, iż Regionalna Izba Obrachunkowa, wydała na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r., opinię pozytywną bez uwag. Wyjaśnień w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu i stanu mienia komunalnego udzieliła Magdalena Kania Zastępca Burmistrza Przemkowa oraz Ewa Spirzak-Staniszewska Skarbnik Gminy Przemków. Ze wszystkimi dokumentami radni zapoznali się wcześniej oraz omawiali na posiedzeniach komisji Rady. Za uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Przemkowa głosowało 14 radnych.

Burmistrz Jerzy Szczupak podziękował wszystkim radnym i sołtysom za współpracę. Wyraził nadzieję, iż w kolejnych latach współpraca będzie układała się równie pomyślnie. Jak podkreślił: „Wynik głosowania jest sukcesem zarówno moim, Państwa oraz podległych mi pracowników, którym również dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Największe podziękowania należą się jednak tym dla których wszystko to robię – Mieszkańcom. Wsparcie, pomoc, dyskusje, krytyczne uwagi są tym, co nadaje sens mojej pracy. Cieszę się z wykonanych inwestycji, szczególnie wspartych środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Jesteśmy świadomi ogromu pracy, która czeka nas w najbliższym czasie i wierzymy, że przy zaufaniu Mieszkańców i wsparciu Radnych, zrealizujemy postawione sobie cele, pokonując wszelkie trudności, których ostatnio nie brakuje”.