Przemkowscy radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Jerzemu Szczupakowi, burmistrzowi Przemkowa. Tym samym samorządowcy pozytywnie ocenili działalność burmistrza oraz wykonanie budżetu gminy za 2022 rok.

To był ciężki i wymagający rok. Ale pomimo wszystkich trudności udało się go zakończyć nadwyżką w budżecie. Musimy jednak nadal oszczędzać – podkreślił Jerzy Szczupak podczas sesji absolutoryjnej 15 czerwca.

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 43,857 mln zł, w tym: dochody bieżące 41,710 mln zł i majątkowe 2,146 mln zł. Wydatki wyniosły 43,839 mln zł, w tym: wydatki bieżące 40,516 mln zł i wydatki majątkowe 3,323 mln zł. Najważniejsze inwestycje w Przemkowie w ubiegłym roku to m.in: rewitalizacja centrum miasta, budowa części dróg na ul. Topolowej i Wielkie Piece, przebudowa ul. Kamiennej i Kościuszki i rozpoczęcie budowy punku selektywnej zbiórki odpadów. Miasto przejęło także udziały PWiK w Przemkowie. Przychody w 2022 r. zrealizowano w wysokości 14,882 mln zł. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 23,917 mln zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 23,201 mln zł i tym samym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, indywidualny wskaźnik obsługi długu został zachowany.

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Jerzy Szczupak przedstawił raport o stanie Gminy Przemków za 2022 rok, który podsumowuje działalność burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie m.in. realizacji programów, strategii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki gospodarczej, społecznej i sportowej gmin. Raport o stanie Gminy Przemków za 2022 rok podawany jest do publicznej wiadomości i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w zakładce Prawo i prace legislacyjne/ Akty prawne – Zarządzenie Nr 88/23 Burmistrza Przemkowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie raportu o stanie gminy.

W dalszej części sesji Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok, informacją o stanie mienia komunalnego, przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez burmistrza Jerzego Szczupaka sprawozdania finansowego. Wyjaśnień w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu i stanu mienia komunalnego udzieliła Magdalena Kania Zastępca Burmistrza Przemkowa oraz Ewa Spirzak-Staniszewska Skarbnik Gminy Przemków.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu gminy Przemków w 2022 roku. Komisja rewizyjna przemkowskiej Rady Miejskiej również pozytywnie to oceniła. Zdaniem komisji poprawa sytuacji finansowej gminy to efekt konsekwentnej dyscypliny w wydawaniu pieniędzy.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 10 radnych, wszyscy obecni na sesji.

Dziękuję radnym za jednomyślne absolutorium, bo przecież razem realizujemy zadania dla mieszkańców Przemkowa. Dziękuję moim współpracownikom. To nasza wspólna zasługa i praca – podkreślił Jerzy Szczupak tuż po głosowaniu.