Informujemy, że już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Mieszkańcy Gminy Przemków będą mogli ubiegać się o grant na wymianę źródła ciepła w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 tysięcy złotych.

 Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi założeniami  projektu, a przede wszystkim z  Kryteriami oceny wniosków na stronie – link do strony

Na bieżąco będziemy informować m.in.  o planowanym terminie naboru wniosków, dostępności wzoru formularza wniosku, wykazie podmiotów uprawnionych do wykonania audytu uproszczonego na potrzeby złożenia wniosku czy możliwości skorzystania z porady eksperta w zakresie doboru źródła ciepła.

Gmina Przemków realizuje projekt wspólnie z gminami Polkowice (Lider projektu), Miejską Głogów, Głogów, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Radwanice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych. Jest to projekt grantowy, który polega na udzielaniu grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Odbiorcami efektów przedsięwzięć będą wszyscy mieszkańcy, którzy dzięki realizacji projektu, będą mogli oddychać powietrzem lepszej jakości.

Punkt kontaktowy dla mieszkańców Gminy Przemków:

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

Magdalena Kania, tel. 76 83 20 488, m.kania@przemkow.pl

Marta Mendrzycka-Nicewicz, tel. 76 83 20 483, marta@przemkow.pl