Dwa projekty z terenu Gminy Przemków zostały pozytywnie ocenione i otrzymają wsparcie w ramach XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 roku. Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina. 3 lipca br. w biurze Wrzosowej Krainy spotkali się tegoroczni grantobiorcy, którzy z rąk Prezes Fundacji Wrzosowa Kraina Barbary Sulma otrzymali promesy na granty. Na zakończenie spotkania Koordynator Programu Marta Kucfir przeprowadziła szkolenie związane z realizacją projektów dotyczące kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków, zasad wydatkowania dotacji, sposobów promowania projektów, obowiązku rozliczenia dotacji oraz złożenia raportu merytoryczno-finansowego.

Jeden z docenionych projektów to projekt złożony przez Przemkowską Fundację Społeczno-Oświatową Educo pt. „Wolne Społeczeństwo – aktywne społeczeństwo”, drugi złożyła grupa nieformalna za pośrednictwem Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki pn. „Co tam sąsiedzie?”.
Projekt Fundacji Educo polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć i spotkań dla lokalnej społeczności dotyczących 30. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce, 20. rocznicy członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. Projekt przyczyni się w dużym stopniu do integracji społeczności lokalnej, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Pokaże sposób na pożyteczne i przyjemne spędzenie czasu wolnego, a poprzez spotkania z osobami dorosłymi i ich wysłuchanie, młodzież będzie miała możliwość uczenia się historii współczesnej. W ramach projektu młodzież i chętne osoby dorosłe wyjadą na Uniwersytet Zielonogórski aby wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Instytutu Politologii, Historii oraz Ekonomii, dotyczących m.in. zmian systemowych w kraju, transformacji gospodarki, podstaw gospodarki rynkowej, członkostwa Polski w strukturach NATO i UE, kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. W ramach wykładów i warsztatów uczestnicy projektu będą się uczyć zasad udziału w debatach oksfordzkich, których turniej stanowić będzie podsumowanie projektu. Finałowa debata oksfordzka będzie otwarta dla lokalnej społeczności. Realizacja projektu zakłada aktywizację młodzieży, szczególnie w tworzeniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Być może wykreuje nowych liderów, którzy aktywnie będą działać w samorządzie lokalnym, lokalnych organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych.

Głównym celem projektu pn. „Co tam Sąsiedzie?” jest aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Przemków poprzez działania związane z poznawaniem atrakcji kulturowych, turystycznych i oferty edukacyjnej wybranych wiosek tematycznych z terenu Wrzosowej Krainy. Działania projektu skierowane są do wszystkich grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora. Szczególnie mocno do udziału w projekcie zaproszone zostaną całe rodziny po to, by naturalna potrzeba aktywności dziecka znajdywała wsparcie wśród rodziców. Oprócz zachęty do aktywnego spędzania czasu wolnego, do wyjścia z domu, poznawania nowych ludzi i miejsc i korzystania z lokalnych atrakcji naszych miejscowości, projekt jest szansą na integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy Przemków oraz nawiązania znajomości i współpracy z sąsiadami, zarówno z terenu gminy jak i obszaru LGD. Teren realizacji projektu obejmuje część obszaru Wrzosowej Krainy, która na co dzień nie jest znana mieszkańcom gminy Przemków. Brak transportu publicznego pomiędzy tymi miejscami powoduje, że mieszkańcy praktycznie nie wiedzą co dzieje się „tuż za płotem sąsiada”. W ramach projektu odbędzie się:

  1. Autokarowa wycieczka do Bukownej- pobyt oraz wybrane warsztaty w Zagrodzie Edukacyjnej – Szkoła w Ogrodach.
  2. Autokarowa wycieczka do Lipian- wioski smaków. Warsztaty edukacyjne dotyczące przygotowania i smakowania potraw, jak również technik zdobienia ciast. Dostosowane do odpowiednich grup wiekowych.
  3. Autokarowa wycieczka z noclegiem do Borówek. 2-dniowy pobyt w Zagrodzie Edukacyjnej warsztaty edukacyjne, kulinarne oraz integracyjne gry i zabawy.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Gminy Przemków do udziału w projektach!