W Przemkowie powstanie LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, a na jego realizację został przyznany grant w wysokości 250 000 zł. Wnioskodawcą grantu jest Gmina Przemków. Organizatorem konkursu grantowego jest Ogólnopolski Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu. W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie całego kraju powstanie 20 takich ośrodków.

Wniosek na konkurs grantowy w ramach projektu „FAMILIJNE LOWE”, w lutym 2020 roku, przy wsparciu i zaangażowaniu burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, opracowała Monika Dźwigaj, dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie wraz z Przemkowską Fundacją Społeczno-Oświatową EDUCO (prof. Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak) oraz Ewą Kuźmiak, nauczycielem Zespołu Szkół w Przemkowie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na dostosowanie i doposażenie Zespołu Szkół w Przemkowie do pełnienia nowej roli – centrum nieformalnego edukatora dorosłych oraz przeprowadzenie planowanych we wniosku zajęć i przedsięwzięć. Realizacja projektu odbywać się będzie od września 2020 do sierpnia 2021roku.

Celem LOWE jest aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kompetencji stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie. Doskonalenie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Rozwój osobisty uczestników projektu i rozwój lokalnej wspólnoty. Wprowadzanie i rozwijanie metody uczenia się poprzez doświadczenie i empirycznego modelu uczenia się osób dorosłych.

Partnerstwo w realizacji projektu Gmina reprezentowana przez burmistrza Jerzego Szczupaka i Szkoła reprezentowana przez dyrektor Monikę Dźwigaj zawarły z: EDUCO – Przemkowską Fundacją Społeczno-Oświatową reprezentowaną przez Stefana Dudrę i Pawła Kuźmiaka, Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Przemkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku reprezentowanym przez prezes Annę Krzeszewską oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemkowie reprezentowanym przez kierownik Elżbietę Kasprzak.

Chcemy, aby szkoła w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi, tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstała w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Projekt oprze się na różnych treściach i formach uczenia się „szytych na miarę” naszej społeczności lokalnej – od zajęć praktycznych, warsztatowych, wykładowych, po wyjazdy do kina, czy teatru. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na  spotkanie z nauką, sztuką, teatrem i filmem.

Szczegółowa oferta zajęć pojawi się na stronie internetowej Gminy Przemków oraz Zespołu Szkół w Przemkowie w czerwcu 2020 r. Rozpoczniemy wówczas rekrutację na zajęcia. Już dziś zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy do udziału w wybranych formach przedsięwzięcia i przemyśleń w jakich obszarach chcieliby Państwo poszerzyć swoje kompetencje.