Informujemy,że do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania zimowego należy niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich powstaniu, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć usunięcie w dniu powstania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, jednak nie później niż 6 godzin po ich powstaniu, nie powodując zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz szkód w mieniu osób trzecich.
Obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała nr XXII/113/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemków.