Zwracamy się do Państwa jako właścicieli nieruchomości z prośbą o rzetelne wypełnienie ankiety: inwentaryzacja źródeł ciepła. Ankietę należy wypełnić dla każdego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku.

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r.zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, zobowiązuje gminy do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Przemków.

Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na ocenę sposobu ogrzewania nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemków oraz przyczyni się do rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Przedmiotowa inwentaryzacja umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych. Zebrane dane posłużą do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Przemków w tym: oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego.

Gdzie można pobrać ankietę?
Aby ułatwić Państwu dostęp do ankiety w bieżącym numerze Wieści Przemkowskich zamieściliśmy obowiązujący druk ankiety (do wykorzystania po wyrwaniu z wnętrza gazety). Ponadto druki ankiety dostępne są:
– na stronie internetowej www.przemkow.pl w zakładce Aktualności oraz Gospodarka i Finanse/Ochrona Środowiska,
– w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter budynku,
– u sołtysów.

Termin i sposób złożenia ankiety
Termin złożenia obowiązkowej ankiety przez mieszkańców upływa w dniu 10 września 2021 r.
Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:
• osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter budynku,
• pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków,
• za pośrednictwem internetu – skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: refgpi@przemkow.pl.

Kilka zasad pomocnych przy wypełnianiu formularza inwentaryzacyjnego:
• odrębną ankietę wypełniamy dla każdego z budynków położonych na posesji (mieszkalnych, gospodarczych, garaży itp.), w których znajduje się źródło ciepła,
• przy uzupełnianiu ankiety prosimy korzystać z dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku oraz poszczególnych źródeł ciepła służących do jego ogrzewania,
• formularz należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.).

W przypadku budynków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła ankietę przedkłada zarządca budynku.

Zapraszamy do rzetelnego wypełnienia ankiety oraz dziękujemy za zaangażowanie i każdą złożoną ankietę!

Zebrane informacje pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb naszych mieszkańców oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Przemkowa.

Jednocześnie informujemy, że nieprzekazanie wypełnionej ankiety w podanym terminie, spowoduje konieczność dokonania kontroli źródła ogrzewania zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, tel. 76 8 320 483.

Ankieta_Inwentaryzacja_źródeł_ciepła