Po raz kolejny Gmina Przemków skorzysta z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Złożony przez Gminę wniosek w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie zabytkowego centrum Przemkowa” został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 112 210,00 zł.

„Pozyskane środki z całą pewnością są ogromnym wsparciem dla prowadzonych przez gminę inwestycji. Zwłaszcza tych planowanych i sukcesywnie wykonywanych w odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców. Pozwolą spokojnie kontynuować rozpoczęty kilka lat temu proces kompleksowej, wielowymiarowej rewitalizacji centrum Przemkowa. A jak wielokrotnie podkreślałem, przywrócenie jego świetności i funkcjonalności jest jednym z moich priorytetów ” – mówi Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.

Celem konkursu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicznej.

Przedmiotowe zadania jest w chwili obecnej realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej i ma się zakończyć do końca sierpnia br. Wartość zadania wynosi ok. 500 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami – od skrzyżowania ul. Reja z ul. Plac Wolności do skrzyżowania ul. Głogowskiej z ul. Garncarską. Celem zadania jest doprowadzenia wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Plac Wolności 19. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodnej) oraz bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę

Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016  – 2019.