Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków o dotacje w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie” w 2024 roku!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa „Wrzosowa Kraina” ogłasza nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie w terminie od 15 kwietnia do 15 maja. Łączna pula środków finansowych w Konkursie przeznaczona na dotacje w 2024 roku wynosi 60.000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
1) Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
2) Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę.
3) Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
4) Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
5) Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) mają siedzibę w gminach: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W roku 2024, w ramach Konkursu, prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne:
1) „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.
2) „Działaj ekologicznie” – ścieżka jest kontynuacją udanego pilotażu realizowanego w latach 2021 i 2022. Wszystkie ODL mają dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawów narzędzi i scenariuszy dotyczących zmian klimatu i innych wyzwań ekologicznych. ODL wyposażone zostały w wiedzę, którą mogą dzielić się z Wnioskodawcami.
3) „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia. W ramach „Szkoły Animacji Lokalnej” odbędzie się seria warsztatów i webinariów przygotowujących do projektowania i realizacji własnych projektów społecznych.
4) „Jubileusze wolnej Polski” – ścieżka, w której dofinansowane będą przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia dla lokalnych społeczności rocznic i jubileuszy obchodzonych w 2024 roku, tj.: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Zachęcamy do uwzględnienia w projektach działań, upamiętniających powyższe rocznice.

WAŻNE!!!

Wnioski do Konkursu składa się przez Generator Społeczny pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

Harmonogram minimum 3 maksymalnie 6  miesięcznego Projektu jest przewidziany na okres między 1 czerwca a 31 grudnia 2024 r. Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza 6.000,00 złotych.

WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:
1) 17 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJYrc-Gtpj0iGdTQvVKtumnkYIjH7ljakZBL
2) 22 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tceqrpzgoH92vk461lMGqDCxVbOKnsb5g
3) 25 kwietnia 2024 r. godz. 16:00 Świetlica wiejska w Okmianach nr 75 (Gm. Chojnów)

4) 26 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00
Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:
https://zoom.us/meeting/register/tJEscuisqTojH9fsvZ78bT6aN00_klKfd2vD
5) 7 maja 2024 r. godz. 17:00 Biuro ODL Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady pisząc na adres ddzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE: pod numerem telefonu 608640901 lub 500 206 128
Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.

Do pobrania:

Regulamin

Wniosek NGO

Wniosek GN

Wniosek IDL

Karta oceny formalnej 2024

Karta oceny merytorycznej 2024

 

Regulamin_lokalnego_konkursu_grantowego_DL_2024
02a_Wniosek_DL_2024 NGO
02b_Wniosek_DL_2024 GN
02c_Wniosek_DL_2024 IDL