URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
umowa na zastępstwo

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

1. Oferujemy:

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b) dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową,
c) terminowo wypłacane wynagrodzenie,
d) pracę w stałych godzinach 7:00 – 15:00,
e) udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów,
f) pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
g) możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
h) dofinansowanie do zakupu okularów.

2. Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż niewymagany,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe – wyższe ekonomiczne, wyższe administracyjne, specjalność: podatki, finanse publiczne,
b) umiejętności zawodowe: znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikowanie dochodów, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, sporządzania informacji podatkowych, umiejętność obsługi komputera i programów – Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
c) predyspozycje osobowościowe: dokładność, operatywność, umiejętność analizy problemów
i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

a) Wymiar i przypis podatków i opłat lokalnych osobom fizycznym dla miejscowości Przemków (oznaczonych w systemie SIGID identyfikatorami rozpoczynającymi się od R11 do R12)
w zakresie:
– podatku od nieruchomości,
– podatku rolnego,
– podatku leśnego,
– łącznego zobowiązania pieniężnego.
b) Zbieranie materiałów niezbędnych do ustalenia prawidłowości wymierzonych podatków i opłat lokalnych w zakresie pkt. a) i o).
c) Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart podatników oraz nanoszenie zmian powodujących zmianę opodatkowania.
d) Ustalanie do celów podatkowych prawidłowej podstawy opodatkowania.
e) Zakładanie i prowadzenie obowiązujących rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów wymierzonych podatków i opłat lokalnych dla podatników z miejscowości Przemków.
f) Załatwianie podań w sprawach odroczeń płatności, odpisów i umorzeń podatków i łącznego zobowiązania pieniężnego w zakresie pkt. a) i o).
g) Załatwianie spraw związanych z ulgami inwestycyjnymi, zwolnieniami mających wpływ na wysokość opodatkowania w zakresie pkt. a).
h) Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdań, wniosków i informacji z wymiaru podatków
i opłat, ulg, umorzeń, odpisów dotyczących zobowiązań podatkowych, wniosków o refundacje itp. w zakresie pkt. a) i o).
i) Przeprowadzanie kontroli u podatników w zakresie pkt. a).
j) Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w prowadzonych sprawach, w tym zbieranie niezbędnych materiałów w sprawie.
k) Współdziałanie ze stanowiskiem ds wymiaru podatku i opłat podatników miejscowości Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin, Wysoka
i Referatami Urzędu w sprawach podatków i opłat.
l) Miesięczne uzgadnianie ze stanowiskiem ds księgowości podatków i opłat zapisów w rejestrach przypisów i odpisów.
m) Informowanie pracownika zajmującego się ściągalnością zaległych podatków i opłat o okolicznościach mających wpływ na zmianę terminu, wysokości uregulowania należności budżetowych.
n) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o stanie zaległości, z jednoczesnym przestrzeganiem pobierania obowiązujących opłat w zakresie pkt. a).
o) Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych (wymiar, przypis, księgowanie wpływów, windykacja zaległości, zwrot nadpłat ).
p) Prowadzenie spraw związanych z opłatą targową, organizowanie i nadzorowanie inkasa, rozliczanie inkasenta z pobranych opłat, naliczanie należnej prowizji, prowadzenie dokumentacji związanej
z inkasem opłaty targowej.
q) W stosunku do podatników nie wywiązujących się z ustawowych obowiązków, podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe ustalenie należnych podatków i opłat oraz ich egzekwowanie.
r) Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami spadkowych przypadającymi Gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.
s) Składanie wniosków o ukaranie z ustawy karno – skarbowej za nieterminowe składanie informacji, deklaracji podatkowych w zakresie pkt. pkt. a) i o).

2) Zadania okresowe:

a) Sporządzanie niezbędnych wydruków, informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
b) Przygotowywanie i redagowanie decyzji, postanowień, pism, projektów uchwał i zarządzeń z zakresu wykonywanych czynności.
c) Numerowanie, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.
d) Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu gminy na dany rok.
e) Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.
f) Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Referatu Finansowego ds wymiaru podatków i opłat lokalnych miejscowości Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin, Wysoka.
g) Pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informacja o warunkach pracy:
Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k)  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m) fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.
Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenia do rekrutacji
  2. Kwestionariusz osobowy

Przemków, 30.03.2023 r.

z up. BURMISTRZA
/-/Marta Mendrzycka-Nicewicz
SEKRETARZ GMINY

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.