INFORMACJA
Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych
Nabór na stanowisko
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

Termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym zostaje przedłużony do dania 10 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

z up. Burmistrza
/-/ Leszek Frąckowiak
SEKRETARZ GMINY

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
w Referacie Finansowym

1. Oferujemy:

a. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
b. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową,
c. terminowo wypłacane wynagrodzenie,
d. pracę w stałych godzinach 7:00 – 15:00,
e. udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów,
f. pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
g. możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,
h. dofinansowanie do zakupu okularów.

2. Wymagania niezbędne:

a. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,
b. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a. wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – średnie ekonomiczne lub wyższe, wymagany profil (specjalność) – rachunkowość, finanse,
b. posiadane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości budżetowej,
c. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy rachunkowości,
o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, klasyfikowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d. umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych, rozliczania dotacji i środków pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych,
e. znajomość zasad księgowości jednostki budżetowej, podstawy sprawozdawczości budżetowej, podstawy zasad naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w sferze budżetowej,
f. umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
g. umiejętność pracy w zespole,
h. predyspozycje osobowościowe – dokładność, operatywność, dyspozycyjność umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne:

a) Prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych Prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych wydatków z zakresu księgowości budżetowej poprzez:
– prowadzenie kart: wydatków i kosztów budżetowych, wydatków i kosztów realizowanych na podstawie porozumień, remontów kapitalnych i inwestycji, funduszy celowych, wydatków i kosztów poszczególnych Programów i Projektów, wydatków i kosztów zadań własnych i zleconych,
– prowadzenie kart analitycznych do konta zespołu 2- „Rozrachunki i roszczenia”,
– uzgadnianie miesięcznych obrotów i sald urządzeń analitycznych z urządzeniami księgowości syntetycznej,
– prowadzenie urządzeń analitycznych stanu majątkowego objętego ewidencją ilościową – poprzez bieżące księgowanie zmian zwiększających i zmniejszających zapisy i stany (rachunki i faktury zakupu, decyzje o likwidacji i inne),
– bieżące uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych i kartach ilościowo- wartościowych z obrotami syntetycznymi.
b) Sporządzanie sprawozdań i informacji z wydatków i kosztów realizowanych poszczególnych Programów i Projektów.
c) Sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu wydatków zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień.
d) Kontrola pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowo – księgowych.
e) Sporządzanie obowiązujących informacji, sprawozdań jednostki i deklaracji z zakresu wykonywanych czynności.
f) Sporządzania sprawozdań jednostki o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami.
g) Ewidencja i kontrola planu finansowego jednostki, ewidencja i kontrola zaangażowania roku bieżącego i zaangażowania wieloletniego, kontrola realizacji planu finansowego jednostki – Urzędu Miejskiego w tym: planu wydatków , planu zadań zleconych, realizowanych porozumień, poszczególnych Programów i Projektów, poszczególnych zadań inwestycyjnych.
h) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej złożonych w Referacie Finansowym zabezpieczeń należytego wykonania umowy o zamówienia publiczne, złożonych gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń, w tym również udzielonych przez Urząd Miejski i Gminę Przemków gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń,
i) Przygotowywanie dokumentów do: zakładania lokat, likwidacji lokat, dokonywania zwrotu złożonego zabezpieczenia umowy o zamówienie publiczne w formie gwarancji, poręczenia oraz innych zabezpieczeń.
j) Inwentaryzacja należności tj pisemne potwierdzanie salda (zgodności kwoty należności) jednostki z jej kontrahentami.
k) Sporządzanie sprawozdań okresowych, bilansu jednostki jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki, wymaganych wydruków, zestawień.
l) Przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.
m) Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń z zakresu wykonywanych czynności.
n) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.
o) Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Referatu Finansowego na stanowisku ds. księgowości finansowo – budżetowej i na stanowisku ds płac.

2. Zadania okresowe:

a) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych ,rozliczeń dotacji, środków pozyskanych, zestawień ,analiz, wymaganych wydruków.
b) Weryfikowanie otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzonych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, rozliczeń dotacji, środków pozyskanych.
c) Przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy.
d) Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.
e) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.

3. Inne:

Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych
z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Informacja o warunkach pracy:
Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys – curriculum vitae,
c. oryginał kwestionariusza osobowego,
d. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e. kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
g. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
h. oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
j.  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
k.  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
l.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
m. fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
n. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.
Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

z up. BURMISTRZA
Leszek Frąckowiak
SEKRETARZ GMINY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:
· Dostawcy programów i usług informatycznych.
b) podmioty uprawnione przepisami prawa.
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Szymczykowska zamieszkała w Piotrowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej pani Aneta Szymczykowska posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykazała się przygotowaniem merytorycznym i wiedzą fachową dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku Podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym.

15.02.2021 r.

/-/ Burmistrz Przemkowa

Jerzy Szczupak