Kolejny zagospodarowany plac rekreacyjno-zabawowy powstanie na terenie Gminy Przemków, tym razem w Ostaszowie. 16 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa w sprawie udzielenia Gminie Przemków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości do 30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Projekt pn. Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków, zakłada także doposażenie boiska LZS Ostaszów. Zakupione zostaną dwie wiaty stadionowe każda dla 10 osób oraz zamontowane piłkochwyty. Na placu rekreacyjnym wykonane zostanie ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, zamontowane zostaną urządzenia zabawowe i małej architektury w tym m.in. huśtawka, karuzela, zestaw sprawnościowy, ławki. Zadanie jest realizowane jako etap wielopłaszczyznowego zagospodarowania terenu (projekt obejmuje także późniejszy montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i budowę wiaty rekreacyjnej).

Konkurs ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Nadrzędnym celem realizowanego zadania jest poprawa infrastruktury umożliwiającej organizację wolnego czasu i integracja lokalnej społeczności. Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wsi Ostaszów – miejsca spotkań integrujących mieszkańców, będzie miało wpływ na organizację wspólnych imprez okolicznościowych i tematycznych dla całych rodzin, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych na boisku w ramach LZS Ostaszów oraz w organizowanych wydarzeniach sportowych.