Ogłoszenie o LIX sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 18 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/199/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przemków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pisma mieszkanki Przemkowa z dnia 22 czerwca 2023 r.
6. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /