Ogłoszenie o LVIII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Przemków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za rok 2022 oraz oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Gminy Przemków w 2022 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Przemków na lata 2021-2026 za rok 2022.
9. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /