Ogłoszenie o LX sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 5 października 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIX/326/23 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przemków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.07.2023 r. na Burmistrza Przemkowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.07.2023 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28.08.2023 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.07.2023 r. na p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.
  8. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /