Ogłoszenie o LXII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 21 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 216/2 o pow. 3742 m2 obręb Szklarki na czas oznaczony do 30 listopada 2029 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Przemków na lata 2023–2027.
8. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022/2023 w Gminie Przemków.
10. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak/