Ogłoszenie o LXIII sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu ochrony zdrowia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2023-2033.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2024 r. z tytułu zarządzania budynkiem Przychodni Zdrowia w Przemkowie przy ul. Długiej 4.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2024 r. z tytułu zarządzania budynkiem zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Przemkowie przy ul. Strzeleckiej 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2024 r. z tytułu oczyszczania dróg i chodników oraz utrzymania terenów zielonych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2024 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przemków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od osób objętych tym programem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
11. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /