Ogłoszenie o LXIV sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 12 stycznia 2024 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2024 rok:
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2024 – 2033.
4. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak/