Ogłoszenie o LXV sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 28 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2024 rok.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Przemkowie oraz sołtysów sołectw Gminy Przemków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu w zakresie transportu publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Polkowickiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przemków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2024 roku”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026’’.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2024 r.
15. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2023 r.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS w Przemkowie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2023.
17. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja.
Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /