Ogłoszenie o LXVI sesji
Rady Miejskiej w Przemkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w sali konferencyjnej nr 27.

Proponowany porządek obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2024 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2024-2033.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXV/358/24 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przemków.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/199/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemków.
8. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/Janusz Matuszak /