Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 22 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2021 rok.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków
i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
4. Uchwała sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemków.
5. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
7. Sprawy różne.
Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja.

Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.
Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak