OGŁOSZENIE
o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

W dniu 16 stycznia 2024 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Przygotowanie do sezonu sportowego „wiosna 2024″ grupy Młodzików, Juniorów oraz Seniorów ZAMET Przemków” złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) przez Miejsko Gminny Klub Sportowy ZAMET Przemków. Zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 19.01.2024 r. do dnia 26.01.2024 r.
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie -https://umprzemkow.bip.gov.pl/,
• na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.korkuc@przemkow.pl.

z up. BURMISTRZA
/-/ Marta Mendrzycka-Nicewicz
Sekretarz Gminy

OFERTA
Protokół z wywieszenia oferty