Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie sp. z o. o. przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy dodatkowych (podliczników rozliczających wodę zużytą na cele ogrodowe) o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany.

Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 140, art. 8a).

Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy również, że wodomierz dodatkowy (podlicznik) służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montowany jest na koszt Odbiorcy. Także Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969) wodomierze powinny być legalizowane co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb, uszkodzenie wodomierza dodatkowego (podlicznika), będzie podstawą do zaprzestania rozliczania zużycia wody traconej bezpowrotnie.