W związku z realizacją projektu MON pn. „Trenuj z Wojskiem 5” w każdą sobotę w dniach od 11 maja 2024 r.
do 13 lipca 2024 r. odbędą się bezpłatne szkolenia wojskowe na terenie jednostek wojskowych w całej Polsce.

Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią, strzelaniem
na trenażerze, podstawami survivalu, zachowaniem się podczas alarmów, walką wręcz oraz rzutem granatu. Dodatkowo edycja zostanie wzbogacona treściami z pogranicza obrony cywilnej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają bezpłatne wyżywienie oraz zostaną objęci ubezpieczeniem
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Projekt kierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 15 do 65 roku życia (dla osóby poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego), posiadające wyłączne obywatelstwo polskie oraz niebędące obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (uczestnicy składają własnoręcznie podpisane oświadczenie
o stanie zdrowia).

Liczba miejsc dla ochotników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Plakat
REGULAMIN_TRENUJ_Z_WOJSKIEM_5
TZW5_lista_kontaktowa