CzystePowietrzePrzypominamy, że na terenie województwa dolnośląskiego, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązywał zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 303-5:2012 (zakaz użytkowania „kopciuchów”, czyli instalacji na paliwo stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy).

Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli posiadają
w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) o mocy poniżej 1 MW.

Zakazy wprowadzone uchwałą:

· Od dnia 1 lipca 2018 r. w instalacjach, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się stosowania:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich

wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Terminy wejścia w życie wymogów dla kotłów wprowadzone uchwałą:

· od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego

· od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów” – koniec możliwości użytkowania pieców poniżej 3 klasy.

· od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania pieców klasy 3 i 4.

v Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

Podstawa prawna :

Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln z 2017 r. poz 2155).

W związku z powyższym przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Przemkowie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program przewiduje
dofinansowanie m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
• docieplenie przegród budynku;
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• instalację odnawialnych źródeł energii;
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. 76 8320 483. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca
pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl
https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/