10 lipca br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na realizację zadania stworzenie w gminie Przemków Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie całego kraju powstanie 20 takich ośrodków. Wnioskodawcą grantu w wysokości 250 000 zł  jest Gmina Przemków. Organizatorem konkursu grantowego jest Ogólnopolski Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na dostosowanie i doposażenie Zespołu Szkół w Przemkowie do pełnienia nowej roli – centrum nieformalnego edukatora dorosłych oraz przeprowadzenie planowanych we wniosku zajęć i przedsięwzięć. Realizacja projektu odbywać się będzie od września 2020 do sierpnia 2021 roku.

 Partnerstwo w realizacji projektu Gmina reprezentowana przez burmistrza Jerzego Szczupaka i Szkoła reprezentowana przez dyrektor Monikę Dźwigaj zawarły z: EDUCO – Przemkowską Fundacją Społeczno-Oświatową reprezentowaną przez Stefana Dudrę i Pawłą Kuźmiaka, Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Przemkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku reprezentowanym przez prezes Annę Krzeszewską oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemkowie reprezentowanym przez kierownik Elżbietę Kasprzak.

W ramach projektu planowane jest m.in. przygotowanie sali audytoryjnej w Zespole Szkół, zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, organizację wyjazdów na Uniwersytet Zielonogórski i wykładów pracowników naukowych UZ na terenie Zespołu Szkół, wyjazdów do teatru i do kina, zajęcia językowe, informatyczne, warsztaty teatralne, artystyczne, koło dziennikarsko-fotograficzne, spotkania z psychologiem oraz warsztaty kulinarne. Założeniem projektu jest, aby szkoła w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstała w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Szczegółowa oferta zajęć pojawi się na stronie internetowej Gminy Przemków oraz Zespołu Szkół w Przemkowie w sierpniu 2020 roku. Rozpocznie się wówczas rekrutacja na zajęcia.

Już dziś zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy do udziału w wybranych formach przedsięwzięcia i przemyśleń w jakich obszarach chcieliby Państwo poszerzyć swoje kompetencje.