Związek Gmin Zagłębia Miedziowego informuje, iż od 1 czerwca 2020 r. ulega zmianie  metoda naliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Ponadto, do systemu związkowego zostaną włączone nieruchomości mieszane, czyli takie, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Oznacza to, że odpady komunalne wytworzone w wyniku prowadzonej działalności w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, będzie odbierać Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. – działająca na zlecenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Od 1 czerwca 2020 r.  na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty:

* od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – w wysokości 32 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

* od gospodarstwa domowego – w wysokości 94 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tę stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z trzech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Kwota zwolnienia będzie wynosić:

*1 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,

*4 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku. Druk deklaracji wraz z objaśnieniami jak należy ją wypełnić zostanie dostarczony w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zamieszkanych. Jednocześnie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego druki deklaracji w wersji edytowalnej udostępnił na stronie: www.zgzm.pl. Wypełnione deklaracje można zostawić w dostarczonej przez ZGZM skrzynce znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Za mieszkańców budynków wielolokalowych i lokali komunalnych, deklarację składa zarządca budynku: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zakład komunalny itp.

Informacje dotyczące wprowadzanych zmian znajdują się na stronie: www.zgzm.pl.

Aby ułatwić mieszkańcom Przemkowa zrozumienie wprowadzanych zmian, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przygotował:

* post dot. zmiany metody naliczania opłaty dla nieruchomości zamieszkanych wraz z wprowadzeniem zniżki dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach:

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/photos/a.168938853167463/3093716857356300/?type=3&theater

 

*  film instruktażowy dot. prawidłowego sposobu wypełnienia deklaracji, dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych:

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/videos/857178184790824/

* post dot. włączenia do systemu związkowego nieruchomości mieszanych czyli takich, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/photos/a.168938853167463/3099405710120748/?type=3&theater