Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych

w gminie Przemków na 2022 rok.

Termin składania ofert: od dnia 21 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 13:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w gminie Przemków w 2022 r.”

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 – Porozumienie wolontariackie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pracy społecznej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Informacja o ilości osób objętych zadaniem