Remont dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący część ul. Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową i ul. Krótką”

– zamówienie publiczne – tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – postępowanie 2

Zamawiający – Gmina Przemków, wszczyna postępowanie zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Remont dróg  gminnych w miejscowości Przemków obejmujący część ul. Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową  i ul. Krótką”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ

Załączniki techniczne

ID postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania